Brushøns

Brushøns

(Calidris pugnax)Brushanen er en af de mest spektakulære danske ynglefugle. Hannen er umiskendelig i yngledragten med sin prangende fjerkrave og fjertoppe i forskellige farver og sit gule, vortede ansigt. Hannen er på størrelse med en hjejle - dog med længere ben. Hunnen er betydeligt mindre og har en mere diskret fjerdragt i brunlige farver, meget lig rødben. I flugten ses brushanens karakteristiske store hvide felter på halesiderne.


Arten lever hovedsagelig på flade, kortgræssede brakvandsenge, men den kan også yngle på strandenge og i moser. Her etablerer hannerne dansepladser, gerne på åbne forhøjninger i området, hvor de med oppustede prydfjer kæmper voldsomt om hunnernes gunst. Vinderen får lov til at parre sig med alle hunnerne. Ikke alle hannerne kæmper dog, idet nogle udspekulerede hanner parrer sig med hunnerne på sidelinjen, mens de andre hanner er optaget af dansen. Arten er ikke pardannende, og hannerne deltager således overhovedet ikke i yngelplejen. Brushanen er en ret almindelig trækfugl i Danmark, hvor den raster på fugtige enge, mudrede kyster, søbredder og græsmarker. Fuglen overvintrer primært i tropisk Afrika, men et mindre antal også i Middelhavsområdet og visse kystområder i Vesteuropa. Hunnerne trækker generelt længere sydpå end hannerne.Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!